en
Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

2018.06.04.

Bevezetés

A Modern Geográfus Alapítvány (székhely: 7624 Pécs, Szent István tér 17,. nyilvántartási száma: 02-02-0003666, adószám: , a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „alapítvány”) elkötelezett támogatottjainak, munkavállalóinak valamint az egyéb érintett személyek (a továbbiakban együttesen: „érintett”) személyiségi jogainak védelme iránt. A jelen tájékoztató ismerteti, az adatkezelő hogyan kezeli a támogatottak és egyéb érintett személyek személyes adatait. Az adatkezelő adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.


Jelen Adatkezelés nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) a Modern Geográfus Alapítvány (7624 Pécs, Szent István tér 17., jelen Nyilatkozatban, mint szolgáltató, illetve adatkezelő) által fenntartott hungeocontest.org honlap szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban érintettek) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat is leírja.

 

A Modern Geográfus Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az itt megfogalmazottaknak. Az alapítvány kiemelt célja és vállalt kötelezettsége, hogy az érintettek személyes adatait bizalmasan kezelje a jelen nyilatkozatban foglalt elvárásoknak megfelelően. Megtesz minden olyan szükséges lépést, beleértve a szervezeti keretek kialakítását, a munkatársak továbbképzését, valamint a szükséges informatikai háttér megteremtését, amely a kezelt adatok biztonságos használatát garantálja. Ezeken túlmenően az alapítvány tudatosan törekszik arra, hogy csak a legszükségesebb mértékben kezelje a magánszemélyek adatait.

Az alapítvány adatkezelésének alapelvei összhangban vannak a vonatkozó jogszabályokkal, különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, elterjedt nevén GDPR) rendelkezezéseivel és szellemiségével.

 

1. Adatkezelő

Egyesület elnevezése: Aranymező Társult Földtulajdonosok Vadásztársasága

Székhelye: 7671 Bicsérd, Alkotmány tér 1.

Adószám:

Nyilvántartási szám:

Postai cím: 7671 Bicsérd, Alkotmány tér 1.

Email: mgeografus@gmail.com


Definicók

·        személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

·        hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

·        tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

·        adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, ebben az esetben a Modern Geográfus Alapítvány, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

·        adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása stb.

·        adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

·        adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

Az adatkezelő szervezet adatai, elérhetősége

Modern Geográfus Alapítvány

Székhely: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Levelezési Cím: PTE TTK Földrajzi Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A szervezet felelős vezetői:

·        Dr. Trócsányi András, a kuratórium elnöke

·        Dr. Jónás-Berki Mónika, a kuratórium titkára

További adatai:

·        Nyilvántartási száma: 18.Pk60.015/2004

·        Adószáma: 18324053-1-02

·        Telefonszáma: +36 (72) 501-500 / 24487

·        E-mail: hungeocontest@gmail.com

A honlap kezeléséért és az adatok védelméért felelős személy:

Dr. Pirisi Gábor

·        Telefonszáma: +36 (72) 501-500 / 24624

·        e-mail: hungeocontest@gmail.com

 

Az adatkezelés során alkalmazott alapelveink

Személyes adatot csak az ügyfél kifejezett hozzájárulásával, meghatározott célból és korlátozott ideig kezelünk. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Jelen tájékoztató célja a magánszemélyek megfelelő tájékoztatása. Az adatkezelés során adatot semmilyen formában nem adtunk ki harmadik személy részére. Az adatokat a szükséges felhasználásuk alapját épező ok megszűnte okán haladéktalanul megsemmisítjük. Az adatkezelésnek nem célja profitábilis tevékenység folytatása, az szigorúan az adatkezelő közhasznú nonprofit működéséhez kapcsolódik.

A hungeocontest.org honlap látogatóinak adatai: a honlap látogatása során weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal és nem adjuk át harmadik félnek. A honlap látogatói a honlapon felugró ablakban szélesebb körű fukcionalitáshoz marketing jellegű cookiekat engedélyezhetnek, amivel elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

 

A HunGeoContest versenyre jelentkezettek adatai: a hungeocontest.org a HunGeoContest angol nyelvű földrajzi tanulmányi verseny honlapjaként funkcionál. A versenyre való jelentkezés a honlapon található jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével történik. Az űrlap az alábbi adatokat tartalmazza (zárójelben az adat bekérésének oka):

·        Jelige (a versenyző későbbi azonosítására szolgál a verseny során. A verseny időtartama alatt a versenyzőnek a továbbiakban csak ezt az egyetlen adatot kell megadniuk.)

·        Név

·        Születési dátum (a versenyen csak meghatározott életkorú versenyzők indulhatnak)

·        Telefonszám (a versenyzővel való kapcsolatfelvétel másodlagos eszköze, szükség esetén)

·        E-mail (az elsődleges kapcsolattartás eszköze)

·        Lakcím (statisztikai okokból)

·        Iskola neve és címe, a felkészítő tanár neve és elérhetősége (kapcsolattartás, díjazás)

·        Az írásbeli forduló választott helyszíne (szervezési ok)

A jelentkezés akkor is érvényes, ha a jelentkező legalább a nevét, e-mail címét, életkorát és jeligéjét megadja az űrlapon kért adatok közül.

Az adatkezelés önkéntes beleegyezésen alapul, amely az űrlap kitöltésével jön létre. Az adatokat csak az arra jogosult személy (a verseny koordinátora) látja és kezeli.

Az adatkezelés befejeződik az adott évi verseny harmadik fordulója utáni héten.

 

Statisztikai adatbázis

Az adatok forrása a jelenezettek adatai, amelyekből azonban a lakóhely településének neve, valamint az iskola neve kivételével eltávolítjuk a személyes adatokat (név, elérhetőség, születési adatok stb.).

Az adatok területi elemzések céljául szolgálnak. Az elemzésekben felhasznált adatok nem kapcsolhatók össze természetes személyekkel.

Az ily módon felállított adatbázist az adott versenykiírás döntőjétől számított öt évig archiváljuk.

 

Levelezés, e-mail

Az adatkezelés célja a verseny szervezéséhez kapcsolatos szervezőmunka fenntartása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amely a levélben/e-mailben történő megkereséssel, illetve a jelentkezési űrlap beküldésével jön létre. Az adatkezelés a Gmail rendszerében történik (hungeocontest@gmail.com). A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és címe/e-mail címe, valamint a levélben/e-mailben megadott egyéb személyes adatok. Az adatkezelés időtartama öt év.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Modern Geográfus Alapítvány birtokában lévő hungeocontest.org honlap internetszolgáltatója a Wawona Internet Kft. (Székhely, iroda és postacím: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 35. Tel./Fax: 06 72 227 718). A szolgáltató az adatkezelés során az általa használt szoftvereket az adatbiztonságot maximálisan szem előtt tartva választja ki és üzemelteti. Ennek nyomán a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára hozzáérhető, az adatkezelés hitelessége biztosítható, jogosulatlan hozzáfélés ellen védett. A elektronikus levelezés a Google szerverein keresztül történik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az alapítvány által üzemeltetett adatbázisokból. Erre az alapítvány fent megadott eltérhetőségein írásban, e-mailben vagy telefonon is van lehetőség. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a hívó azonosítása érdekében személyes adatainak megnevezését kérjük a magánszemélytől. Amennyiben a kérés erre irányul, az általunk tárolt adatok teljes egészében törlésre kerülnek, beleértve a statisztikai adatbázis anonimizált és származtatott adatait is.

A magánszemélyek kérésre az adatkezelő munkatársai tájékoztatást adnak az adatkezelés céljairól és körülményeiről is.

A magánszemély panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud élni.

·        Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

·        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

·        Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·        Telefon: 0613911400

·        Fax: 0613911410

·        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·        Honlap: http://www.naih.hu

 

A nyilatkozat készült:

Pécs, 2018.05.25.

 

Jóváhagyta: a Modern Geográfus Alapítvány kuratóriumának elnöke.


printer

Támogatóink

Támogatóink